User Organizer

User Name
Password


User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
สาระการเรียนรู้
กลุ่มภาษาไทย
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย หลักการใช้ภาษา วรรณกรรมและวรรณคดี
กลุ่มวิทยาศาสตร์
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย กการเล่นกีฬา การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ความปลอดภัยในชีวิต
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ การดำรงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
กลุ่มคณิตศาสตร์
ทักษะขบวนการทางคณิตศาสตร์ จำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
กลุ่มวิชาศิลปะ
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แจ้งนักเรียนที่เรียนเพื่อทราบ (โดย ครูบุญพบ คุ้มผล -- 24-Aug-2013 13:06 )

ดูข่าวทั้งหมด